اما مرور تاریخچه دستکاری در این رودخانه بزرگ و سرچشمه‌هایش نشان می‌دهد که تمام تقصیرها را می‌توان به گردن یک سنت ۴۰۰ ساله انداخت.