به اعتقاد حاجی بابایی هرچند کارشناسان می گویند ارز ترجیحی دارای فساد و دلالی است، که قسمتی از آن نیز درست است، اما نگرانی شدید مجلس این بود که اگر ارز ترجیحی حذف شود چه اتفاقی خواهد افتاد. 

این سخنان حاجی بابایی در حالی مطرح می شود که کارشناسان معتقدند که این تصمیم روی کسری بودجه دولت در سال آینده  اثر خواهد گذاشت و این کسری بودجه می تواند خود را در نهایت در قالب تورم و در سفره مردم نشان دهد.