علت استعفای دسته جمعی وزرا، رسوایی اخلاقی «کریس پینچر»، یکی از معاونین جانسون، عنوان شده است.