در حالی که به نظر می‌رسد بخشی از آنچه به عنوان مصرف داخلی اعلام می‌شود در واقع به سوی کانال قاچاق رفته است.