در این گزارش مواردی مانند فراخوان دیرهنگام وزارت بهداشت برای استفاده از ظرفیت تولید داخلی واکسن کرونا و ضعف دیپلماسی کشور در رایزنی برای دریافت به موقع واکسن ها مطرح شد که در نتیجه باعث افزایش مبتلایان و فوتی ها در کشور شده است. در جریان رای گیری از این گزارش هم نمایندگان با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره پرونده تخلف روحانی و سوء مدیریت وی در ستاد ملی کرونا به قوه قضائیه موافقت کردند.