سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور هم معتقد است که قوانین کشور مخالف بخش خصوصی است و این رویکرد در فرهنگ اجتماعی کشور هم نهادینه شده و همچنان ادامه دارد.