وی با ارائه پیشنهادی برای جلوگیری از دریافت خارج از عرف تسهیلات از صندوق توسعه ملی گفت: در این خصوص پیشنهادی را مطرح کردیم که در صورت عدم موافقت با تبدیل صندوق توسعه ملی به صندوق ثروت ملی، روش ۵۰-۳۰-۲۰ به کار گرفته شود.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، تاکتیک این روش را تشریح می‌کند.