امیرحسین امین‌آزاد، با اشاره به اینکه در ورژن جدید طرح بانکداری مجلس، مجمع عمومی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی تعریف شده، افزود: ترکیب مجمع عمومی در ورژن جدید حتی در مواردی بدتر از شرایط قانون بانکداری سال ۵۱ است.