یکی از پرسش‌ها این است که آیا تسهیلات گیرنده، تسهیلات دریافتی را در محل مورد نظر هزینه می‌کند؟

سازوکار دریافت سود در دوران مشارکت سرمایه گذاری چگونه است؟