البته بسیاری از کارشناسان صنعت برق امیدوار بودند با اجرایی شدن اصل ۴۴ اوضاع این صنعت روبراه شود، اما ظهور قدرتمند بخش خصوصی نه تنها مساله را حل نکرد، بلکه به بحران آن نیز افزود .

از طرفی هم دولت و هم بخش خصوصی پذیرفته اند که بحران های سرمایه گذاری این صنعت، بواسطه قیمتهای تکلیفی است.

 اما سوال اینجاست که چرا وقتی هر دو طیف بر سر مساله قیمت های تکلیفی توافق دارند، اما همچنان رمق صنعت برق بااقتصاد نامتوزان آن گرفته می شود.

در اکو نیروی این هفته مصطفی رجبی مشهدی «سخنگوی صنعت برق و مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران» و بهمن مسعودی «کارشناس ارشد صنعت برق» به این پرسش پاسخ داده اند.