به گزارش اکوایران؛ اخیـرا روسـیه از اتحادیـه اروپـا و سـایر کشـورهای غربـی درخواسـت لغـو تحریم‌هـای یـک بانـک دولتـی خـود را کـه در حـال حاضـر «سـهم اصلـی» معامـلات کـود شـیمیایی و مـواد غذایـی روسـیه را انجـام می‌دهـد را  ارائـه کـرده اسـت. ایـن بانـک اوایـل سـال جـاری بـه همـراه سـایر بانکهـای بـزرگ روسـیه، تحـت تحریم‌هـای غـرب قـرار گرفـت و حسـاب هـای آن مسـدود شـد.

رفـع تحریم‌هـای ایـن بانـک دولتـی روسـیه، امـکان احیـای روابـط بـا بانک‌هـای طـرف معاملـه آن در خـارج از کشـور را فراهـم می‌سـازد و از ایـن طریـق پرداخت‌هـای ناشـی از صـادرات غـلات و کـود روسـیه مبادلـه می شود. تـا پیـش از اعمـال تحریم‌هـای ضـد روسـیه، چنیـن پرداخت‌هایـی توسـط بانک‌هـای بین‌المللـی و شـعبات بانک‌هـای روسـی در سـوئیس انجـام می‌شـد.

براساس گزارش پایش تحولات تجارت جهانی اتاق ایران، این درخواست روسیه در شرایطی مطرح شده که اواخر ماه جاری قرداد صادرات غلات اوکراین منقضی می شود.  قـرارداد غـلات اوکرایـن که در مـاه ژوئیـه بـه دسـت آمـد، در اواخـر مـاه جـاری منقضـی مـی شـود و مذاکـرات بـه منظـور تمدیـد آن در جریـان اسـت و کاهـش محدودیت‌هـای صـادرات محصـولات کشـاورزی روســیه بــه عنــوان بخشــی از توافــق بــا کشــورهای غربــی حاصــل شــده اســت. هرچنــد کــه تحریم‌هــا  مســتقیما صـادرات محصـولات کشـاورزی روسـیه را هـدف قـرار نمـی دهـد، امـا محدودیت‌هـای خاصـی در پروسـه پرداخـت، حمـل و نقـل و بیمـه را در پـی داشـته اسـت کـه موانعـی را بـر سـر راه صادرکننـدگان روسـی ایجـاد کـرده اسـت.

وزارت امــور خارجــه آمریــکا اخیــرا در جهــت متقاعدســازی شــرکت‌ها مبنــی بــر اینکــه تحریمــی علیــه صــادرات مــواد غذایــی روســیه وجــود نــدارد، تــلاش هایــی انجــام مــی دهــد. در همیــن راســتا، ایــن وزارتخانــه نامه‌هایــی بــه شــرکت‌ها ارســال کــرده تــا بــه آنهــا اطمینــان دهــد کــه انجــام معامـلات آنهــا بــا روســیه، مشــمول تدابیــر محدودکننـدهای نمی‌شـود. بـا ایـن وجـود، مسـکو بارهـا اعلام کـرده کـه تحریم‌هـای موجـود، صـادرات محصـولات کشــاورزی را تقریبــا غیرممکــن ســاخته و خواســتار لغــو آن شــده اســت.