سجاد غرقی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است در صورتی که بخواهیم خصوصی‌سازی تداوم داشته باشد و به هدف خود برسد، با توجه به اینکه ذی‌نغعان قدرتمندی برای اجرای خصوصی‌سازی در کشور وجود دارد، باید یک تغییر در رویه خصوصی‌سازی صورت گیرد و در روش جدید به‌جای خصوصی کردن مالکیت به خصوصی کردن مدیریت روی آوریم. 

چرا که در مالکیت خصوصی امکان به انحراف رفتن طرح وجود دارد، اما در مدیریت خصوصی این امکان وجود ندارد و روند خصوصی‌سازی در مسیر درست قرار خواهد گرفت و مانند سال‌های گذشته شاهد از بین رفتن برخی از برند‌های واگذار شده نخواهیم بود.