دلار در بازارهای هرات و سلیمانیه به ترتیب ۲۷،۴۴۰ و ۲۷،۹۱۰ تومان معامله می شوند.

هر قطعه سکه به ۱۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و ربع سکه نیز به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.

حباب سکه حدود ۱۴۶ هزار تومان و حباب ربع سکه نیز حدود ۷۷۰ هزار تومان است.