علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز توضیح داده که آیا تورم آمریکا به قله رسیده و اصطلاحا پیک زده‌است یا خیر؟