برنامه بورس

تخفیف صندوق واسطه گری مالی یکم از ۲۰ به ۳۰ درصد افزایش یافت.

واگذاری سهام این صندوق از دیروز آغاز شد. معاون بیمه بانکها و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد توضیح می دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد