در این برنامه از بولتن با حضور بهرام شکوری رییس انجمن مس ایران به بررسی این موضوع پرداخته ایم.