اما در این بین تفکیک به نفع برخی بخش های اقتصادی می شود که شاید به گفته خودشان با پیدا کردن حامی جدید می توانند به کارهایشان سرعت دهند. در گفت و گو با بهرام سبحانی رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ببینید که این تفکیک به نفع کدام بخش ها خواهد بود