به گزارش اکوایران؛ جدیدترین گزارش بانک جهانی نشان از آن دارد که بخـش قابـل توجهـی از کشـورهای اسـامی بـه واردات مـواد غذایـی از روسـیه بـه اوکرایـن بـه شـدت وابسـته انـد. سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" نشان می دهد وابستگی که شـرایط  جنگـی به وجود آورده موجب شده تـا زنجیـره ارزش دچـار اختـلال شـود و از سوی دیگر کمبـود و گرانـی مـواد غذایـی در ایـن کشـورها بـه طـور فزاینـدهای احسـاس شود. براساس گزارش بانک جهانی در برخـی مـوارد تـا ۵۰ درصـد واردات برخـی مـواد غذایـی کشـورهای اسـلامی از اوکرایـن و روسـیه صـورت می گیـرد.

راهکار جلوگیری از تاثیر جنگ بر کشورهای اسلامی

در این خصوص می توان به عربســتان ســعودی اشاره کرد. این کشور حــدود نیمــی از گنــدم مــورد نیــاز خــود را از روســیه و اوکرایــن وارد می کنــد. روســیه همچنیـن بزرگتریـن تامیـن کننـده گنـدم امـارات عربـی متحـده اسـت و سـهم ۵۰ درصـدی در واردات گنـدم ایـن کشـور دارد. حـدود ۷۳ درصـد از روغـن آفتابگـردان امـارات عربـی متحـده از اوکرایـن و ۷ درصـد آن از روسـیه وارد می شـود. در سـطح کلان تـر شـورای همـکاری خلیـج فـارس حـدود ۹۰ درصـد مـواد غذایـی مـورد نیـاز خـود را از خـارج وارد می‌کنـد. بنابرایـن هـر گونـه اختـلال در زنجیـرهای عرضـه می توانـد تاثیـر منفـی شـدیدی بـر امنیـت غذایـی ایـن کشـورها بگـذارد.  با توجه به شرایط کنونی کشـورهای شـورای همـکاری خلیـج فـارس بـرای مقابلـه بـا ایـن وضعیـت نظارت‌هـا بـر بـازار را تشـدید کــرده و واردات از آمریــکای لاتیــن را افزایــش داده انــد. آنهــا همچنیــن کمک‌هــای مالــی بــه کشــورهای شـمال آفریقـا بـه ویـژه مصـر و الجزایـر بـرای مقابلـه بـا ناامنـی فزاینـده غذایـی را افزایـش داده انـد. بـازار حـال در کشـورهای مسـلمان آفریقایـی بیـش از خلیـج فـارس تحـت تاثیـر ایـن جنـگ قـرار گرفتـه اسـت.

افزایش قیمـت غـذای مـواد غذایـی

اوکرایـن صادرکننـده اصلـی گنـدم،، غـات روغـن آفتابگـردان و سـایر محصـولات غذایـی بـه آفریقاسـت.

در شـرایط کنونـی کاهـش صـادرات باعـث شـده تـا امنیـت غذایـی کشـورهایی ماننـد تونـس آسـیب پذیـر شـود. آسـیب پذیـری در کشـورهای فقیـر آفریقایـی بیـش از تونـس، مصـر و الجزایـر اسـت. در صورتـی است کـه جنـگ اکرایـن تـا تابسـتان، فصـل برداشـت محصـولات کشـاورزی تـداوم یابـد، ناامنـی غذایـی در طیفـی از کشـورهای اسـلامی بیش از پیش تشـدید خواهـد شـد. از سوی دیگر جایگزیـن کـردن واردات از اوکرایـن و روسـیه بـرای ایـن کشـورها بسـیار دشـوار اسـت. واردات از کشـورهایی ماننـد هنـد و اسـترالیا و آرژانتیـن حـدود ۲۰۰ درصـد قیمت‌هـا را افزایـش خواهـد داد. افزایـش شـدید قیمـت غـذای مـواد غذایـی در طیفـی از کشـورها از جملـه کشـورهای اسـلامی ممکـن اسـت بـه شـورش‌های جدیـدی منجـر شـود.