به گزارش اکوایران؛ براساس این گزارش احتمـالا تعرفـه هـا بـر کالاهـای صادراتـی چیـن بـه ایـالت متحـده کـه عمدتـا توسـط خانوارهـای آمریکایـی مصـرف مـی شـوند کاهـش خواهـد یافـت.

جنگ تجاری آمریکا و چین سال ۲۰۱۸ و پس از تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر اخذ برخی از تعرفه های گمرکی روی برخی کالاهای چینی آغاز شد و پس از این تصمیم چین نیز گام متقابلی برداشت و با اعمال برخی تعرفه ها شاهد جنگ تجاری میان دو کشور شکل جدی تری به خود گرفت. اما این داستان به همین جا ختم نشد و ترامپ به فهرست اولیه برای اخذ تعرفه بسنده نکرد و پس از اعمال محدودیت های چین اقدام به اعلام فهرست جدید کرد تا به این طریق به آتش این جنگ دامن بزند. هدف ترامپ از اتخاذ این سیاست، که می‌توان آن را به ملی‌گرایی اقتصادی نیز تعبیر کرد، کاهش جریان ورود کالاهای چینی به آمریکا و در مقابل، تشویق مصرف‌کننده آمریکایی به خرید محصولات ساخت آمریکا دانست. از نگاه ترامپ، اتخاذ این سیاست می‌تواند بهترین راه برای کاهش کسری تجاری میان آمریکا و چین بود. روندی که در حال تغییر است و دولت بایدن سعی دارد تا برخی از تعرفه ها اعمال شده رو کالاهای صادراتی چین کاهش دهد.

حال با توجه به سابقه جنگ تجاری این دو کشور این پرسش مطرح می شود که تعرفه چه کالایی برای این کشور کاهش خواهد یافت؟ در این خصوص برخـی مقامـات دولـت بایـدن بـه رسـانه هـا گفتـه انـد کـه تعرفـه هـا در حـوزه فـولاد و آلومینیـوم بـا هـدف حفـظ اشـتغال در ایـالت متحـده همچنـان باقـی خواهـد مانـد. یکـی از مهمتریـن دلیل بازبینـی تعرفـه هـای اعمـال شـده بـر چیـن افزایـش تـورم در ایـالت متحـده اسـت کـه بـه بالاتریـن میـزان در دهـه هـای اخیـر رسـیده اسـت. کارشناسـان اقتصـادی کاهـش تعرفـه هـای اعمالـی علیـه چیـن را بـه عنـوان بخشـی از راه حـل کاهـش تـورم در اقتصـاد ایـالات متحـده بـر شـمرده انـد. افـزون بـر ایـن دولـت بایـدن در عیـن رقابـت فزاینـده بـا چیـن بـه دنبـال راه هایـی بـرای تعامـل بـا ایـن کشـور نیـز مـی شود، بـه ویـژه آنکـه بـا تنـش شـدید میـان روسـیه و ایـالات متحـده، دولـت بایـدن مـی کوشـد تـا از قـرار گرفتـن چیـن در کنـار روسـیه و تشـکیل ائتلافـی علیـه ایـالت متحـده ممانعـت کند. چیـن از ایـن تصمیـم اسـتقبال کـرده و اسـتدلال کرده اسـت کـه تعرفـه هـا بـه هـر دو کشـور ضربـه مـی زنـد. از منظـر چیـن، کالاهـای ارزان قیمـت چینـی می توانـد قـدرت خریـد طبقـات متوسـط و ضعیـف در ایـالت متحـده را افزایـش دهـد.