به گزارش اکوایران؛  آمارهـای اعلام شده از سوی دولـت پاکسـتان نشان دهنده آن است که بـرای نخسـتین بـار تـراز تجـاری ایـن کشـور بـا واردات پاکسـتان از افغانسـتان در مـاه هـای اخیـر بـه شـدت افزایـش یافتـه اسـت و این امر باعـث شـده تا تـراز تجـاری دوجانبـه بـرای اولیـن بـار بـه نفـع کابـل رقـم زده شود.

براساس آمار اعلام شده از سوی پاکستان در 11 مـاه منتهـی بـه مـی 2022 ،واردات از افغانسـتان از 550 میلیـون دلار در سـال گذشـته بـه بیـش از 700 میلیـون دلار افزایـش یافتـه اسـت. ایـن تغییـر عمدتـا بـه افزایـش خریـد زغـال سـنگ و پنبـه افغانسـتان توسـط پاکسـتان در مـاه هـای اخیـر نسـبت داده شده است. پاکسـتان اعلام کرده، واردات زغـال سـنگ از افغانسـتان را در پـی افزایـش قیمـت هـای جهانـی و در تـلاش بـرای کاهـش وابسـتگی اسـلام آبـاد بـه واردات زغـال سـنگ از آفریقـای جنوبـی افزایـش داده اسـت.

 قیمــت زغــال ســنگ بــا ممنوعیــت صادراتــی غیرمنتظــره اندونزی صادرکننــده بــزرگ زغال سنگ، از اوایــل ســالجـاری و بـه پس از جنگ اوکرایـن بـه شـدت افزایـش یافـت. آفریقـای جنوبـی در حـال حاضـر 80 درصـد زغـال سـنگ مـورد نیـاز پاکسـتان را بـرای صنایـع سـیمان و نسـاجی ایـن کشـور و همچنیـن برخـی نیـروگاه هـا تامیـن مـی کنـد. از دیگـر سـو صـادرات زغـال سـنگ بـرای طالبـان اهمیـت ویــژه ای دارد. طالبــان اعــلام کــرد کــه در شــش مــاه گذشــته 44 میلیــون دلار عوایــد گمرکــی از طریــق صـادرات زغـال سـنگ داشته اسـت.

صادرات پاکستان به افغانستان

با توجه به داده ها اعلام شده این پرسش مطرح می شود که وضعیت صادرات پاکستان به افغانستان چگونه بوده است؟

داده های اعلام شده نشان دهنده آن است که صـادرات پاکسـتان بـه افغانسـتان از بیـش از 900 میلیـون دلار در سـال گذشـته بـه حـدود 700 میلیـون دلار کاهـش یافتـه اسـت. کاهـش صـادرات پاکسـتان بـه تحریـم هـای ایـالت متحـده بـر دولـت موقـت طالبـان، نبـود کالا هـای بانکـی و در دسـترس نبـودن دلار در افغانسـتان و همچنیـن کاهـش تقاضـا بـرای برخـی کالاهـای پاکسـتانی نسـبت داده مـی شـود. بـا وجـود این،صـادرات پاکسـتان از طریـق افغانسـتان بـه کشـورهای آسـیای مرکـزی در 11 مـاه گذشـته 70 درصـد افزایـش یافتـه و از 118 میلیـون دلار در مـدت مشـابه سـال گذشـته بـه 202 میلیـون دلار رسـیده اسـت.

گذرگاههای فعال برای تسهیل مبادلات

در حال حاضر پنــج گــذرگاه مــرزی فعــال بیــن پاکســتان و افغانســتان وجــود دارد. افــزون بــر ایــن دولــت پاکســتان 44 مـکان را در مـرز شناسـایی کـرده اسـت کـه در نظـر دارد گـذرگاه هـای جدیـدی را بـرای تسـهیل بیشـتر فعالیـت هـای تجـاری و همچنیـن رفـت و آمـد مـردم دو کشـور ایجـاد کند. دولـت پاکسـتان مهمتریـن حامـی طالبـان اسـت و امتیـازات اقتصـادی را در راسـتای حمایـت از ایـن گـروه و تثبیـت وضعیـت اقتصـادی افغانسـتان مـی دانـد.