به گزارش اکو ایران، براساس بررسی های پژوهشکده پولی و بانکی از تغییرات تولید شرکت های بورسی می توان گفت رشد تولید در شرکت های وارداتی 5 درصد بوده و که در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال قبل تغییری نداشته است.رشد تولید در صنایع واردات محور در اردیبهشت ماه امسال برابر با 5 درصد بوده و از ماه قبل پیشی گرفته است. به طور کلی اثرات تحریم می تواند روی صنایعی که نهاده‌های تولید آن ها وارداتی هستند اثر بیشتری گذاشته و درنهایت از این کانال بر رشد تولید صنعتی اثر گذار باشد. با این شرایط می توان گفت صنایع واردت محور در کشور ما در مدت مورد بررسی خلاف جهت مرسوم حرکت کرده اند.

در گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی در هر ماه منتشر می کند با رصد وضعیت تولید 285 شرکت بورسی بررسی می کند میزان تولیدات این شرکت ها در هر مقطع چه تغییری داشته و این شاخص را به عنوان متغیری در راستای توضیح دهندگی رشد تولید صنعتی موردارزیابی قرار می دهد.

در همین رابطه این مرکز برای بررسی اثرات واردات برتولید، شرکت های صنعتی را به دو دسته تقسیم بندی می کند. اساس این دسته بندی میزان وابستگی نهاده های تولید آن ها به واردات است.

شرکت های واردات مجور آن هایی هستند که تولیدشان به واردات وابسنگی بیشتری داشته و سایرین شرکت هایی که وابستگی کمتری دارند.

بررسی آمارهای ثبت شده در این خصوص از سوی پژوهشکده پولی و بانکی نشان می دهد در سالهای 1397 و 1398 رشد تولید شرکت‌های واردات محور به شدت کاهش داشته و نسبت به سایر شرکت‌ها پایین‌تر بوده است.

البته در سال 1399 به بعد این رشد شرکت‌های واردات محور بوده که بالاتر بوده و از رشد سایر شرکت‌ها پیشی گرفته است.

ادامه روندهای آماری نشان دهنده آن است که از دومین ماه پاییزی 1400 به بعد همواره رشد تولید در شرکتهای واردات محور بالاتر بوده و در بازه مثبت 2.6 تا 4 درصد ثبت شده است. این در حالی است که این رشد برای سایر شرکت ها کمتر ازصفر بوده است. رشد کمتر از صفر در تولید به معنای افت این متغیر ابه حساب می آید.

 بررسی ها نشان میدهد در مقطعی که شرکت های بامحور واردات رشد خوبی را ثبت کرده بودند سایرین 1.8 درصد تا 3.8 درصد افت تولید داشته اند.

این روند ادامه پیدا کرده و در دومین ماه امسال در شرایطی که رشد شرکت های واردات محور بورسی برابر با 5 درصد میزان تولید در سایرین تغییری نداشته و تقریبا این متغیر در بازه صفر درصد بوده است.

واردات