به گزارش اکوایران؛ در این راستا چین در اولین گام دسترسی روسیه به بانــک «ســرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا»، مهمتریــن بانــک چیــن محـور در اقتصـاد جهانـی و نیـز «بانـک چیـن»، از مهمتریـن بانک‌هـای چیـنی کـه دولـت این کشور سـهم اصلـی در آن را دارد کاهش داد.  

از سوی دیگر شـرکت هـواوی مهمتریـن شـریک چینـی روسـیه در عرصـه ارتباطـات، تعـداد کارمنـدان خـود در ایـن کشـور را کاهـش داده و سـفارش‌های جدیـد از روسـیه نمی‌پذیـرد. شـرکت سـینوپک مذاکـرات بـا طـرف روسـی بـرای احـداث مجتمـع شـیمیایی بـه ارزش 500 میلیـون دلار را متوقـف کـرده اسـت.

پنج شـرکت بـزرگ چینـی نیـز همـکاری بـا روسـیه در پروژه‌هـای LNG در سـاخالین را از پایـان مـاه مـی متوقـف کرده انـد. افـزون بـر ایـن، تحریـم راه آهـن روسـیه باعـث شـده تـا مسـیر ترانزیتـی چیـن - قزاقسـتان - روسـیه - اروپـا کـه بـا حمایت‌هـای وسـیع مالـی و فنـی چیـن در سـالهای اخیـر بـه نمـاد مسـیرهای خشـکی راه ابریشـم بـدل شـده بـود عمـلا متوقـف شود و دادوسـتدی از طریـق آن صـورت نگیـرد. ایـن رخـداد ضربـه مهمـی بـر طـرح ابریشـم چیـن و روابـط تجـاری ایـن کشـور بـا اروپـا بـود.

 بــه نظــر می رســد کــه جنــگ اوکرایــن علیرغــم افزایــش قابل توجــه تجــارت میــان چیــن و روســیه بـه سـرمایه‌گذاری ایـن کشـور در روسـیه و نیـز بـه طـرح ابریشـم آن ضربـات جـدی وارد کـرده اسـت. در صـورت اعمـال تحریم‌هـای ثانویـه علیـه روسـیه، آسـیب بـه شـرکت‌های چینـی فعـال در روسـیه افزایـش خواهـد یافـت.