به گزارش اکوایران؛ عراق سعی دارد تا از وابستگی خود به زیرسـاخت‌های بـرق کشـورهای همسـایه کاهش دهد،‌ به همین منظور از سـال 2019 این کشور سعی کرده تا اتصـال شـبکه بـرق بـه کویـت، اردن و ترکیـه را در دسـتور کار قـرار دهد. عراق در حال حاضر به شبکه برق ایران متصل است در حال حاضر عراق یک میلیارد بدهی در بخش انرژی به ایران دارد که براساس مذاکرات صورت گرفته قرار است این بدهی به زودی پرداخت شود، با این شرایط می توان گفت این کشور سعی دارد تا در کنار ایران شبکه های برقی دیگری نیز به شبکه برقی خود متصل کند که عربستان یکی از این شبکه ها است.  

علاوه بر اتصال شبکه برق عراق و عربستان این دو کشور سعی دارند تا زیرســاخت جدیــد توســعه تجـارت نیز از طریق بند خشک عرعر ایجاد کنند،‌ تا به این طریق تجارت میان این دو کشور افزایش یابد.  

بندر خشک عرعر برای توسعه تجارت

براساس گزارش پایش تحولات تجارت جهانی اتاق ایران، عربستان برای توسعه رابطه تجاری با عراق بنــدر خشــک عرعــر را به عنــوان زیرســاخت جدیــد توســعه تجـارت با عـراق انتخاب کرده است.  گـذرگاه مـرزی بیـن عـراق و عربسـتان سـعودی اخیــرا به‌عنــوان یــک دروازه اقتصــادی و لجســتیکی منطقــه‌ای، توســعه‌یافته اســت. به عــلاوه خدمــات ترخیـص کالا از گمـرک ایـن بنـدر ارتقـا یافتـه اسـت. ایـن بنـدر همچنیـن هرسـاله بـه زائـران عراقـی کـه از عربســتان ســعودی بازدیــد می کننــد، خدمــات می‌دهــد.

 کالاهـای صادراتـی عربسـتان بـه عـراق شـامل آلومینیـوم، محصـوالت آلومینیومـی، لـوازم برقـی، غـلات، آرد، لبنیـات، تخم مـرغ و فرآورده هـای دامـی اسـت. صـادرات عـراق بـه عربسـتان عمدتـا مـس، محصـولات مســی، رزیــن، محصــولات گیاهــی و شــکر اســت. در وضعیــت کنونــی حجــم تجــارت دو کشــور چنــدان قابل توجــه نیســت امــا عربســتان امیــدوار اســت بــا توســعه زیرســاخت‌ها زمینــه را بــرای گســترش روابــط تجـاری بـا عـراق فراهـم آورد.

حضور عربستان در بازار برق عراق

در خصوص حضور عربستان در بازار برق عراق هم دولـت عربسـتان به منطور توسعه مناسبات خود با عراق طـرح اتصـال شـبکه بـرق ایـن کشـور بـه عـراق را نیز تصویـب کـرده است. ایـن طـرح در دو سـال گذشـته مـورد مذاکـره طرفیـن بـوده است. بـا تصویـب ایـن طـرح، عملیـات اجرایـی آن بـه‌زودی آغـاز خواهـد شـد.

عـراق در تـلاش اسـت تـا زیرسـاخت‌های بـرق خـود را بـه کشـورهای همسـایه متصـل و بـا واردات از آنـان ثبـات در شـبکه بـرق خـود را افزایـش دهـد و درعین حـال بـه یکـی از آنهـا وابسـته نشـود. عـراق از سـال 2019 کوشـش بـرای اتصـال شـبکه بـرق بـه کویـت، اردن و ترکیـه را نیـز در دسـتور کار قـرار داده اسـت. عـراق انتظـار دارد در فـاز نخسـت 4 هـزار مـگاوات بـرق از همسـایگان تأمیـن کند.