به گزارش اکوایران؛‌ بــه گفتــه رئیس جمهــور روســیه، کشــورهای عضــو بریکس همچنیــن در حــال توســعه مکانیســم‌‌های جایگزیــن قابل اعتمــاد بــرای پرداخت‌هــای بین المللــی هســتند.  ولادیمیر پوتین همچنیــن اعــلام کــرد کــه بانک‌هــای کشــورهای بریکــس می تواننــد آزادانــه بــه سیسـتم انتقـال پیامهـای مالـی (SPFS)، جایگزیـن روسـی سـوئیفت متصـل شـوند.

 روسـیه مدعـی اسـت SPFS عملکـردی مشـابه سـوئیفت دارد و امـکان انتقـال پیامهـا را بیـن مؤسسـات مالـی در قالـب یکسـان می دهـد. ایـن بانـک توسـط بانـک روسـیه به عنـوان جایگزینـی بـرای سـوئیفت در سـال 2014 ایجـاد شـد.

 پوتیــن بــا بیــان اینکــه ســامانه روســیه بــرای ارســال پیامهــای مالــی بــرای اتصــال بانکهــای پنــج کشـور بـاز اسـت، افـزود: جغرافیـای اسـتفاده از سـامانه پرداخـت روسـیه موسـوم بـه Mir در حـال گسـترش اســت. تلاشهــای روســیه در ایــن زمینــه در حالــی صــورت میگیــرد کــه ســایر اعضــا و به ویــژه چیــن نـگاه محتاطانـه ای بـه ایـن موضـوع دارنـد.

بریکس گروه همکاری اقتصادی متشکل از قدرت‌های نوظهور برزیل،روسیه،هند،چین و آفریقای جنوبی است که مسکو و پکن آن را به عنوان یک بازار قدرتمند نوظهور و  به عنوان رقیب و جایگزینی برای بازار اقتصادی غرب علم می‌کنند. اصطلاح بریکس توسط جیم اونیل، اقتصاد دان گلدمن ساکس در سال 2001 برای توصیف رشد شکفت انگیز برزیل،روسیه،هند و چین ابداع شد.  این گروه اولین گردهمایی رسمی خود را در سال 2009 در روسیه  برگزار کردند و یک سال بعد آفریقای جنوبی هم به این گروه پیوست.

چین بزرگترین اقتصاد در گروه بریکس را دارد که بیش از 70 درصد از 27.5 تریلیون دلار قدرت اقتصادی گروه را به خود اختصاص داده است. بر اساس داده های صندوق بین المللی پول، هند حدود 13 درصد را به خود اختصاص داده و روسیه و برزیل هر کدام حدود 7 درصد را به خود اختصاص داده اند.