این ناامنی در کنار موقعیت ژئوپلتیکی ایران فرصتی مناسب برای کشور فراهم کرده تا جایگزین این دو کشور شود. 

بر طبق خبرهایی که به گوش می رسد، پیشنهادهایی از سوی کشورهای مختلف برای جایگزینی ایران به جای این کریدور قدیمی مطرح شده و به نظر می رسد شاید ایران با این پیشنهادها بتواند به شاهراهی در منطقه تبدیل شود.