به گزارش اکوایران؛ در فهرست جدید اتحادیه اروپا اقلام جدیدی همچون طلا در لیست تحریم ها قرار گرفته‌ اند، از سوی دیگر محدودیت‌هــای تجــاری بیشــتری بــر صــادرات ماشــین آلات روسیه نیز در نظر گرفته شده است. اما در مقابل این اقلام موانع صادراتی محصولات کشاورزی و غذایی روسیه برداشته شد تا به این طریق روند صادرات غلات و دانه های روغنی و محصولات کشاورزی تسهیل شود این اقدام اروپا را می توان به نوعی صلح غذایی اتحادیه اروپا با روسیه تعبیر کرد.

تحریم های جدید

به گزارش پایش تحولات تجاری اتاق بازرگانی ایران، در تحریم‌های جدید در مـورد طـلا پیشـنهاد شده تا واردات، خریـد یـا انتقـال مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم طـلای که منشـا آن روسـیه باشد با اعمال ایــن تحریم‌هــا ممنــوع خواهد بود.  ایــن پیشــنهادها همچنیــن شــامل شفاف ســازی و اصـلاح اقدامــات قبلــی اســت کــه ممکــن اســت مانــع از جریـان صـادرات محصـولات کشـاورزی و مـواد غذایـی از روسـیه شـده باشـد. در اقدام جدید اتحادیـه اروپـا، صـادرات ضـروری و بشردوســتانه را بــه طــور مســتقیم تحریــم نکــرده اســت، امــا صــادرات برخــی از شــرکت‌های فعــال در ایــن حــوزه کـه وسـواس گونـه از تحریـم هـای اتحادیـه اروپـا پیـروی می‌کننـد، کنـد شـده اسـت. بـر اسـاس ایـن پیش‌نویـس، معافیت‌هایــی بــرای برخــی نهادهــای دولتــی روســیه جهــت صــادرات محصــولات کشــاورزی یــا حمل ونقــل نفــت، در نظـر گرفتـه شـده اسـت. افـزون بـر ایـن، بـر اسـاس ایـن پیش‌نویـس، معافیت‌هایـی را بـرای نهادهـای دولتـی خـاص روسـیه بـرای معامـات یـا حمل‌ونقـل نفـت، در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

افـزون بـر ایـن، بـر اسـاس ایـن پیش‌نویــس درصورتیکــه مقامــات اتحادیــه بــه ایــن نتیجــه برســند کــه وجــوه یــا منابــع اقتصــادی ســازمان‌های تحریـم شـده روسـیه بـرای خریـد، واردات یـا حمل‌ونقـل محصـولات کشـاورزی و غذایـی، از جملـه گنـدم و کـود شــیمیایی، ضــروری اســت، برخــی از دارایی‌هــای ســازمان‌های تحریم‌شــده را آزاد می‌کننــد.

 ایـن بسـته همچنیـن تاکیـد می‌کنـد کـه تحریم‌هـای اتحادیـه اروپـا به هیچ وجـه تجـارت محصـولات کشـاورزی بیــن کشــورهای ثالــث و روســیه را هــدف قــرار نمی‌دهــد. به عــلاوه ایــن متــن دامنــه دقیــق برخــی تحریم هــای مالــی و اقتصــادی را روشــن می‌کنــد. انتظــار مــی‌رود اتحادیــه اروپــا بنــادری کــه چنیــن کالاهایــی از آنجــا حمــل می‌شــوند را از فهرســت تحریمــی خــارج کند.