اما سوال این است که سرنخ این موضوع به کجا می رسد و در صورت جدی بودن کار چطور برای فاطمی امین سخت می شود؟