برنامه تقاطع

معیار احتکار در بازار خودرو

بعد از آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت خودرو، مراجع اجرایی و نظارتی دست بکار شدند تا از یک سو قیمت های شورای رقابت را ابلاغ کنند و از سوی دیگر بساط دلالی و واسطه گری را در بازار خودرو جمع کنند.

هم اکنون بازرسان سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی با مراجعه به پارکینگ های عمومی، خصوصی و همین طور پارکینگ خودروسازان به دنبال خودروهای احتکار شده هستند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد