برنامه تقاطع

زنگ خطر در خودروسازی کشور

زیان ۱۸ هزار میلیارد تومانی ناشی از تولید خودرو در شرکت های خودروساز طی سال ۹۸ این صنعت را رکوردار ضرر ناشی از مصلحت اندیشی پرهزینه دولت کرده است.طبق گزارش مالی خودروسازان به بورس این شرکت ها تا پایان سال گذشته زیان انباشته ۵۱ هزار میلیارد تومانی را به نام خود ثبت کردند. قیمت گذاری دستوری ، ساختار معیوب مدیرتی و مالکیتی و همچنین ماهیت اقتصادی و سیاسی خودروسازان از جمله مهمترین دلایل زیان تولید و انباشته در این شرکت ها محسوب می شود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد