برنامه تقاطع

داخلی سازی قطعات صنعت خودرو

این قسمت از برنامه تقاطع، به موضوع داخلی سازی قطعات صنعت خودرو می پردازد

ایده داخلی سازی قطعات در دوران تحریم جایگزین واردات از سوی وزارت صنعت مطرح گردیده است، کارشناسان برنامه قدرت اجرایی و توان فنی و مالی برای اجرای پروژه را مورد بررسی قرار داده و هزینه های مالی و معنوی آن را برآورد می نمایند.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد