برنامه تقاطع

تامین نقدینگی از سمت بازار سرمایه

برای تعیین ابزار مالی خودروسازان باید گلوگاه های مالی صنعت خودرو مشخص شود. استفاده از ابزارهای مالی نیازمند شفافیت مالی خودروسازان است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد