برنامه تقاطع

نوسانات قیمت در بازار خودرو ادامه دارد ؟

تقضای سرمایه ای برای خودرو افزایش یافته یا واسطه ها در بازار نفش افرینی می کنند ؟ کرونا چه تاثیری بر بازار خودرو داشته است ؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد