در این جلسه، بر مشارکت ارگان ها با شرکت های دانش بنیان تاکید شد. خاندوزی ادامه داد که اداره امور مالیاتی، در کارگروه های جزئی به وضعیت معافیت مالی سازمان ها و شرکت های دانش بنیان خواهد پرداخت.