مهدی سالم، مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص این پدیده به اکوایران توضیح داده است.