داده های ثبت و ضبط شده در گوگل ترندز، نشان می دهد که اهمیت موضوع حجاب، در ۲ ماه اخیر برای مردم افزایش یافته است. پیرامون حجاب، موضوعات دیگری مانند گشت ارشاد و حواشی آن نیز در جستجوهای ایرانی ها دیده می شود.

چه چیزهایی برای مردم جذاب است؟ در کنار حجاب، چه کلمات دیگری سرچ شده اند؟ جستجوهای گوگل، چه چیزی را به ما نشان می دهند؟

محمد رحمانی گزارش می دهد.