این سایت، با بررسی پارامترهای مختلف، لیستی از ترتیب کشورها براساس سرعت اینترنت ثابت را منتشر می‌کند. در این لیست، ایران چه جایگاهی دارد؟