در نمودار  تغییر جمعیت و بُعد خانوار لحاظ و ارقام با تورم تعدیل شده‌اند تا درآمد سال‌های مختلف قابل مقایسه باشند.

رشد نفتی در نیمه اول دهه ۵۰، کاملا روی درآمد خانوار تخلیه نشده و پس از سال ۵۵ درآمد با افت جدی هم مواجه شده است.

طبعا جنگ تحمیلی موجب سقوط درآمد خانوار شده اما پس از آن رشد اقتصادی مناسب در دولت‌های هاشمی و خاتمی در نمودار نشان می دهد که وضعیت درآمد خانوار نسبت به قبل بهبود یافته است.

بیماری هلندی به دلیل ازدیاد درآمدهای نفتی و افت رشد سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۸۶ و در نهایت شروع تحریم باعث شده تا رشد درآمد سرانه خانوار در دولت احمدی‌نژاد تقریبا «صفر» باشد.

در دولت اول حسن روحانی و حتی قبل از برجام درآمد خانوار دچار رشد شد و دو سال پس از برجام بالاترین درآمد سرانه خانوار در تاریخ ایران، در سال ۹۶ رخ داده است که با خروج آمریکا از برجام شیب منفی یا رشد ضعیف تا سال ۹۹ دوباره بازگشته است.

این نمودار با استفاده از داده‌های بودجه خانوار «مرکز آمار ایران» از ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۹ رسم شده است.