تاثیر دوران جنگ تحمیلی بر درآمد سرانه مردم ایران و برخی کشورهای مشابه

کمتر پیش آمده که دوران جنگ تحمیلی از منظر اقتصادی مورد واکاوی قرار گیرد. این جنگ ناخواسته، درآمد سرانه ایرانیان را در قیاس با کشورهای همتراز، مورد تغییر قرار داده است. بررسی «اکو ایران» از تغییرات این شاخص را ببینید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد