امتیاز دولت از افزایش نرخ سود

فروش اوراق بدهی دولتی به سقف ۱۸ هفته اخیر رسید. در حالیکه در هفته های گذشته امید دولت برای تامین منابع از این محل، رنگ باخته بود، اما در هفته جاری، انعطاف وزارت اقتصاد در پذیرش نرخ سود بالاتر، بازار اوراق را برای دولت احیا کرد. نرخ سود موزون در هفته جاری به بیش از ۲۱ درصد رسید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد