تحلیل بازار سرمایه: برنامه دولت برای بورس چیست؟

در روزهایی که شاخص در حال رکوردزنی بود، روزی نبود که اعضای دولت در خصوص بازار سرمایه صحبت نکنند. اما این مداخله ها و صحبت ها تا چه حد به نفع بازار بود؟

خیرخواهی جامعه یا جبران کسری بودجه؟

می توان گفت امسال، سال ویژه ای برای بورس بود. دولت از ابتدای سال نگاه متفاوتی به بازار سرمایه داشت اما این که تا چه حد در آن موفق بود، مورد بحث بسیاری بوده است. در بودجه سال آینده آمده است واگذاری شرکتهای دولتی به مبلغ ۹۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، که نسبت به سال قبل رشد ۷۲۷ درصدی داشته است. این به معنی آن است که دولت برای بورس در سال آینده برنامه ویژه تری دارد اما همین امر باعث نگرانی فعالان بازار سرمایه و اقتصاددانان شده است.

از طرفی بسیاری دولت را متهم کردند که بورس را به عنوان ابزاری در نظر گرفته تا کسری بودجه خود را تامین کند و در این راه اقتصاد کشور لطمه خواهد دید. اما راهکار درست چیست؟ دولت چگونه می تواند حمایت از بازار سرمایه را به نحوی انجام دهد که در جهت منفعت اقتصاد کشور باشد؟ امروز در برنامه دیدبان بورس، با سجاد برخورداری، استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر اقتصادی به بحث و گفت و گو راجع به عملکرد دولت نسبت به بازار سرمایه پرداخته ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد