گفتگوها در شرایطى انجام مى شود که هم تهران و هم واشنگتن اهرم هاى مذاکراتى و چانه زنى خود را بیش از پیش تقویت کرده اند. دکتر ابراهیم متقی، استاد دانشگاه تهران در این قسمت از برنامه راهبرد توضیح داد که براى مذاکرات برجام نمى توان شکست را متصور شد و در بدترین حالت این گفتگوها باز دچار وقفه مى شود. متقی همچنین گفت که ایران، اروپا و آمریکا به یک میزان به موفقیت گفتگوها و احیاى برجام نیاز دارند.