همچنین هرگونه درگیرى احتمالى بین ایران و جمهورى آذربایجان، مطلوب اسرائیل است.