نوذر شفیعى، کارشناس مسائل شبه قاره مى گوید به دلیل همسایگى دو کشور و وجود برخى مسائل مهم فیمابین طرفین، ایران به صورت دوفاکتو و عملى و با هدف حل چالش هاى موجود، طالبان را به نوعى به رسمیت شناخته است.

شفیعى در خصوص دلایل عدم به رسمیت شناختن طالبان توسط جامعه بین المللى توضیح داد که طالبان گروهى نظامى است که در پرتو قدرت نظامى، قدرت را به دست گرفته و حقوق اقلیت هاى قومى و دینى و زنان را نادیده مى گیرد که نزد جامعه بین الملل قابل پذیرش نیست.