انتخاباتی که در آن، برخی مسائل همچون مشارکت پایین و جابجایی آرای ائتلاف‌ها و احزاب باعث پیچیدگی شرایط شده است. اکنون این پرسش‌‌ها مطرح است که دلیل این جابجایی آرا چیست و‌ چشم‌انداز تشکیل دولت چگونه خواهد بود؟ در این قسمت از برنامه راهبرد، دکتر علی‌اکبر اسدی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به بررسی انتخابات اخیر عراق پرداخت.