علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز از تغیرات بازارهای مالی پس از انتشار اخبار تورمی و آنچه باید سرمایه گذاران از آینده اقتصاد بدانند میگوید.