روزنامه 23مهر1398

تصویری از نشست خبری رئیس جمهور حسن روحانی، عکس یک صفحه اول امروز روزنامه دنیای اقتصاد است. این روزنامه برای پوشش این نشست تیتر « نحوه توزیع عواید هدفمندسازی یارانه ها» را انتخاب کرده است. تیتر یک روزنامه دنیای اقتصاد اما درباره برندگان نوبل اقتصادی است و برای گزارش این موضوع تیتر « نوبل برای کاشفان عمق فقر» را انتخاب کرده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد