روزنامه 25مهر1398

روزنامه دنیای اقتصاد به بهانه اهدای نوبل اقتصادی سال به بانرجی، دوفلو و مایکل کریمر نوشت: مطالعات نوبلیست‌های جدید بیراهه مبارزه با فقر را تایید کرد. در این گزارش تاکید شده نتایج به‌دست‌آمده توسط تحقیقات برندگان امسال جایزه نوبل اقتصادی، نکته‌ای مشترک با نتایج دیگر محققان دارد: معرفی مسیر بن‌بست فقرزدایی.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد