آخرین سیاست گذاری اقتصاد

از میان اجزای هزینه کل کشور، رشد «مخارج دولتی» بیش از سایرین افزایش یافته است. در مقابل، بیشترین کاهش در نرخ رشد…
۰۷:۵۸
مسیر توسعه، نیازمند بهره‌مندی از یک استراژی مشخص است. تمام کشور‌های دنیا برای اهداف خود استراتژی مشخصی تعیین…
ایرانسل