به گفته محمدرضا پورابراهیمی، پایه های مالیاتی جدید در کمیسیون اقتصادی تعریف شده است. مالیات بر عایدی سرمایه نیز یکی از اقدامات مهم کمیسیون اقتصادی مجلس است که به زودی به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.