به گزارش اکو ایران بنا به آخرین گزارش مرکز آمار از توزیع درآمد در سال 1400، سهم دهک اول که فقیر ترین دهک جامعه محسوب می شود از هزینه کل کشور تنها 2.2 درصد برآورد شده، به بیان ساده تر یک دهم جمعیت کشور سهم شان از درآمد-هزینه کل تنها حدود یک پنجاهم است. این در حالیست که سهم ثروتند ترین دهک کشور یعنی دهک دهم از هزینه کل در سال گذشته 30.4 درصد بوده است. در مبانی اقتصادی هزینه تابع درآمد، به عبارت دیگر خانوار بر اساس درآمدی که دارند هزینه می کنند، بر این اساس می توان عنوان کرد سهم دهک ها از هزینه کل نمای خوبی از سهم این اقشار از درآمد کل و شکاف درآمدی بین آن ها ارائه می دهد. البته با توجه به اینکه نرخ پس انداز در دهک های پر درآمد بالا است و دهک های فقیر نسبت بالاتری از درآمد خود را مصرف و هزینه می کنند، یقینا سهم دهک های ثروتمند از درآمد کل بیشتر از سهم شان از هزینه کل بوده و شکاف فقیر و غنی از منظر درآمدی بیش از شکافی است که بین آن ها از دید هزینه ای وجود دارد.

پس از دهک دهم، دهک نهم پر درآمد ترین گروه جامعه محسوب می شود، سهم این دهک از هزینه کل کشور در سال گذشته 16.3 درصد برآورد شده است. بر این اساس می توان گفت که بیست درصد ثروتمند در کشور حدود نیمی از درآمد-هزینه کل را در اختیار دارند. این در حالیست که سهم بیست درصد فقیر از هزینه کل تنها 5.8 درصد بوده است، به عبارت دیگر در سال گذشته دو دهک بالا حدود 8 برابر دو دهک فقیر هزینه کرده اند. همانطور که در سطور بالا گفته شد یقینا این شکاف در مورد درآمد بیش از 8 برابر است.

بررسی ها نشان می دهد سهم دهک های یک تا نهم از هزینه کل کشور در سال گذشته نسبت سال 99 افزایش داشته و تنها سهم دهک دهم از هزینه کل در سال 1400 نسبت به 99 کاهش یافته است. همین موضوع هم باعث گشته تا ضریب جینی از 0.4006 در سال 99 به 0.3938 در سال گذشته کاهش یابد. ضریب جینی یکی از مهم ترین شاخص هایی است که از آن به عنوان سنجش توزیع درآمد در جامعه استفاده می شود، این ضریب عددی بین صف و یک است که هرچه به صفر نزدیک باشد به معنی وضعیت مطلوب توزیع درآمد در جامعه و هرچه به یک نزدیک تر باشد به معنی نابرابری درآمدی است.

photo_2022-09-04_11-59-41